پشتیبانی از آداس

اگر به دنبال پشتیبانی مالی از مجله سرمایه گذاری آداس هستید، آدرس ها برای شما آماده شده اند.

bc1quwawuxq43lr333zv2a5hvwmlfg5g7rc0gxnhhx
0x71DD5B74a9aB642CC6739dfF5b7F3601E3700272
TQfJPDSCX4iyaGC48rYsd2EwLJbJFwU827
0x71DD5B74a9aB642CC6739dfF5b7F3601E3700272

فرهنگ پشتیبانی مالی

پشتیبانی مالی بدون سهیم شدن در منافع یا دونیت کردن یک فرآیند برای حمایت از مجموعه ها به صورت ناشناس است.

مزایای دونیت کردن چیست؟

  • ایجاد احساس شادی
  • آموزش کودکان
  • فرصتی برای سپاسگزاری
  • پشتیبانی و حمایت به صورت ناشناس